RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Rēzeknes Katoļu vidusskola aicina 1.-12. klases izglītojamos  2023./2024.m.g.

 

* * *

Skolas darbības mērķis

Pilnveidot izglītības vidi, nostiprināt kristīgās vērtības, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un sekmētu skolēna atbildīgu attieksmi. 

* * *

Skola vīzija

Ar kristīgām, stabilām pamatvērtībām, mūsdienīga, radoša, tradīcijām bagāta skola, kur izaug atbildīgs un aktīvs pilsonis, kas veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgajā sabiedrībā. 

* * *

Skola misija

Radoša, kristīga, tradīcijām bagāta un inovācijām atvērta skola, kur mācību process centrēts uz mācīšanos, balstoties uz katra skolēna individuālajām spējām un vajadzībām, tehnoloģiski attīstītā, materiāli nodrošinātā un estētiski sakārtotā mācību vidē. 

* * *

Skola īsteno izglītības programmas

Vispārējā pamatizglītības programma, 21011111

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem, kods 21015611

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011

* * *

Skolas galvenie uzdevumi:

īstenot licencētās izglītības programmas; 

attīstīt starpdisciplināro un kompetenču pieeju mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai; 

izvēlēties izglītošanās darba metodes un formas, kas nodrošina mūsdienīgu lietpratības izglītību; 

piedalīties ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”( Nr.8.3.22/16/1/001);

attīstīt un veidot skolu kā organizāciju, kurā skolotāji savstarpēji un arī plašākā mērogā sadarbojas, kopā mācās un iegūst aizvien lielāku izpratni par jaunā satura konceptu un ieviešanu to praksē; 

racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus, lai nodrošinātu daudzveidīgu un inovatīvu mācību procesu; 

sekmēt skolēnu piederību savai skolai, pilsētai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā;

veicināt skolas kristīgo tradīciju saglabāšanu.


Noderīgas saites:
Mācies pats!