RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Projekti

 * * *

Project „ Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups” (POZCOPING)

Project index LLI-163

    RKV šogad, 2017.-2018.m.g., piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas piedāvātajā projektā "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām". Šis ir Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekts, sadarbībā ar Šauļu universitāti.

    Projekta mērķis ir zinātniskā pētniecība un psiholoģiskā un sociālā atbalsta pakalpojumu sistēmas izveide. Projekta gaitā notiks anketēšana, lai noteiktu stresa intensitāti. Pēc iegūto rezultātu izpētes tiks izstrādāta metodika stresa pārvarēšanai. Izmantos stresa risināšanas pozitīvās stratēģijas metodi. 

    Skolas audzēkņi pēc nepieciešamības individuāli un grupās varēs darboties multisensorajā istabā un izmantot iekārtas, kas iegādātas projekta realizēšanai. Pedagogiem būs iespēja piedalīties izglītojošajos semināros un konferencēs.

    Ļoti ceram, ka projekta rezultātā skola iegūs vērtīgus metodiskos materiālus un pieredzi darbā ar pusaudžiem. Par projekta aktivitātēm informēsim skolotājus un vecākus.

 * * *

Rēzeknes Katoļu vidusskola īsteno projektu  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis : Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001

Finansējuma saņēmējs:  Valsts izglītības satura centrs

es

 * * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas mastā plīvo Mammadaba karogs

Aktīvi iesaistoties Latvijas valsts mežu organizētajā izglītība programmā “Izzini mežu”, Rēzeknes Katoļu vidusskola guva tiesības šajā mācību gadā būt Mammadaba vēstniecība.

 * * *

”Bērniem draudzīga skola”
”Skolas piens”
”Skolas auglis” 
”Lai rit”
”Global Outreach” skolēnu studijas ārzemēs
ESF projekts ”Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.

Skolas un starptautiskā vides projekta dalībnieki no Latgales reģiona un Pleskavas apgabala.

 

 

 

 

 

 

 

Noderīgas saites

Mācies pats!