RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Projekti

 * * *

Rēzeknes Katoļu vidusskola 2021./2022.m.g.
īsteno projektu Nr.8.3.2.2/16/I/001„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Skola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2021./2022. mācību gadā turpinās projekta 3. posma īstenošana. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) attīstība ir viena no prioritātēm.

Rēzeknes Katoļu vidusskolā īstenojamie
projekta atbalsta pasākumi un metodoloģija 2021./2022.m.g.:

Pasākuma nosaukums

Joma

Laborantu programma.

( Fizika. Bioloģija. Dabas zinātnes.)

STEM un vides joma

Pedagoga palīgs/otrais pedagogs.

( Matemātika.)

STEM un vides joma

Pētniecības programma.

(Dabas zinātnes).

STEM un vides joma

 
Projekta finansējums - 7553,7 EUR
Kontaktpersona – Inese Baļčūne

E – pasts: inesebalcune@inbox.lv


Dalība projektā sniedz izglītojamajiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, sakarību apguvē, padziļinātu izpratni, nodrošina izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.

 * * *

Atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm ("Piens un augļi skolai")

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.

 * * *
Projekts "Atgriezties un pieminēt"

Projekta mērķis ir Latvijā dzīvojošo ebreju bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas ebreju etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana.

Projekta ietvaros ir plānota ebreju un latviešu skolu jauniešu sadarbība, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Projektā ir plānots iesaistīt ebreju bērnus no Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas un latviešu bērnus no Rēzeknes katoļu vidusskolas un Majoru vidusskolas (Jūrmala).

Projektā ir akcentētas divas tēmas:
1. Latvijas ebreju reliģiskā dzīve (Rēzeknes Zaļā sinagoga).
2. Mazākumtautības un deportācijas PSRS laikā.

 * * *

Project „ Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups” (POZCOPING)

Project index LLI-163

    RKV šogad, 2017.-2018.m.g., piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas piedāvātajā projektā "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām". Šis ir Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekts, sadarbībā ar Šauļu universitāti.

    Projekta mērķis ir zinātniskā pētniecība un psiholoģiskā un sociālā atbalsta pakalpojumu sistēmas izveide. Projekta gaitā notiks anketēšana, lai noteiktu stresa intensitāti. Pēc iegūto rezultātu izpētes tiks izstrādāta metodika stresa pārvarēšanai. Izmantos stresa risināšanas pozitīvās stratēģijas metodi. 

    Skolas audzēkņi pēc nepieciešamības individuāli un grupās varēs darboties multisensorajā istabā un izmantot iekārtas, kas iegādātas projekta realizēšanai. Pedagogiem būs iespēja piedalīties izglītojošajos semināros un konferencēs.

    Ļoti ceram, ka projekta rezultātā skola iegūs vērtīgus metodiskos materiālus un pieredzi darbā ar pusaudžiem. Par projekta aktivitātēm informēsim skolotājus un vecākus.


 * * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas mastā plīvo Mammadaba karogs

Aktīvi iesaistoties Latvijas valsts mežu organizētajā izglītība programmā “Izzini mežu”, Rēzeknes Katoļu vidusskola guva tiesības šajā mācību gadā būt Mammadaba vēstniecība.

 * * *

”Bērniem draudzīga skola”
”Skolas piens”
”Skolas auglis” 
”Lai rit”
”Global Outreach” skolēnu studijas ārzemēs
ESF projekts ”Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.

Skolas un starptautiskā vides projekta dalībnieki no Latgales reģiona un Pleskavas apgabala.

 

 

 

 

 

 

 

Noderīgas saites:
Mācies pats!