RĒZEKNES KATOĻU VIDUSSKOLA

Projekti

 * * *

Rēzeknes Katoļu vidusskola īsteno projektu  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Skola Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sāka īstenot 2017. gada 1. septembrī, 2020./2021. mācību gadā turpinās projekta 2. posma īstenošana. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) attīstība ir viena no prioritātēm.

Rēzeknes Katoļu vidusskola 2020./2021. mācību gadā projekta ietvaros turpina īstenot divas jomas:

  • STEM un vides joma
  • Multidisciplinārā joma

 Rēzeknes Katoļu vidusskola projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot  atbalsta pasākumus skolā:

  • Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs (1.-4.klase);
  • Atbalsta personāls. Logopēds (1.-  .klase);
  • Atbalsta personāls. Psihologs (1.-6. klase).

Papildus pasākumi “Tehnoloģiju gadā” Rēzeknes  Katoļu vidusskola 2020./2021. mācību gadā:

  • Laborants fizikas nodarbībām  (8.-9.klase): palīdz fizikas skolotājam organizēt skolēniem papildus nodarbības dabaszinībās pēc mācību stundām. Izglītojamajiem iespēja veikt praktiskus eksperimentus, pētnieciskos un laboratorijas darbus; palīdz atvieglot eksperimentu un laboratorijas darbu izpildi.
  • “Praktiķis un eksperimentētājs”( 6. – 8. klase): teorētiskās un praktiskās nodarbības izglītojamiem ar vispārējiem sasniegumiem, lai veicinātu un nostiprinātu pētnieciskā darba pamatu apgūšanu atbilstoši viņu spējām un sasniegumiem. Praktiska darbošanās grupās, lai atklātu daudz jaunas informācijas ar eksperimentu palīdzību.
  • Praktiskās nodarbības matemātikā ( 5. – 9. klase) :  praktiskās un teorētiskās nodarbības  izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem, lai veicinātu viņu sagatavošanos matemātikas konkursiem un olimpiādēm.
  • Laborants datorikā (1.-9.klase): palīdz mācību stundās skolēniem apgūt digitālās prasmes, palīdz pedagogam ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās vai psiholoģiskas grūtības.

Dalība projektā sniedz izglītojamajiem atbalstu ikdienas mācību darbā, nodrošina diferencētu pieeju procesu, sakarību apguvē, padziļinātu izpratni, nodrošina izglītojamo iekļaušanu individuālās pieejas nodrošināšanai, veicina dziļās, kritiskās domāšanas un radošas pieejas attīstību izglītības procesā, pētniecisko prasmju pilnveidi, izglītojamo talantu attīstību, nodrošina augstākus mācību sasniegumus.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. – Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

 * * *

Atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm ("Piens un augļi skolai")

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.

 * * *
Projekts "Atgriezties un pieminēt"

Projekta mērķis ir Latvijā dzīvojošo ebreju bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas ebreju etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana.

Projekta ietvaros ir plānota ebreju un latviešu skolu jauniešu sadarbība, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Projektā ir plānots iesaistīt ebreju bērnus no Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas un latviešu bērnus no Rēzeknes katoļu vidusskolas un Majoru vidusskolas (Jūrmala).

Projektā ir akcentētas divas tēmas:
1. Latvijas ebreju reliģiskā dzīve (Rēzeknes Zaļā sinagoga).
2. Mazākumtautības un deportācijas PSRS laikā.

 * * *

Project „ Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups” (POZCOPING)

Project index LLI-163

    RKV šogad, 2017.-2018.m.g., piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas piedāvātajā projektā "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām". Šis ir Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekts, sadarbībā ar Šauļu universitāti.

    Projekta mērķis ir zinātniskā pētniecība un psiholoģiskā un sociālā atbalsta pakalpojumu sistēmas izveide. Projekta gaitā notiks anketēšana, lai noteiktu stresa intensitāti. Pēc iegūto rezultātu izpētes tiks izstrādāta metodika stresa pārvarēšanai. Izmantos stresa risināšanas pozitīvās stratēģijas metodi. 

    Skolas audzēkņi pēc nepieciešamības individuāli un grupās varēs darboties multisensorajā istabā un izmantot iekārtas, kas iegādātas projekta realizēšanai. Pedagogiem būs iespēja piedalīties izglītojošajos semināros un konferencēs.

    Ļoti ceram, ka projekta rezultātā skola iegūs vērtīgus metodiskos materiālus un pieredzi darbā ar pusaudžiem. Par projekta aktivitātēm informēsim skolotājus un vecākus.


 * * *

Rēzeknes Katoļu vidusskolas mastā plīvo Mammadaba karogs

Aktīvi iesaistoties Latvijas valsts mežu organizētajā izglītība programmā “Izzini mežu”, Rēzeknes Katoļu vidusskola guva tiesības šajā mācību gadā būt Mammadaba vēstniecība.

 * * *

”Bērniem draudzīga skola”
”Skolas piens”
”Skolas auglis” 
”Lai rit”
”Global Outreach” skolēnu studijas ārzemēs
ESF projekts ”Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.

Skolas un starptautiskā vides projekta dalībnieki no Latgales reģiona un Pleskavas apgabala.

 

 

 

 

 

 

 

Noderīgas saites:
Mācies pats!